S + I – Shangri-La Hotel Sydney, Australia

S + I – Shangri-La Hotel Sydney, Australia

Destination Wedding in Sydney, Australia by Arnold Szmerling
Destination Wedding in Sydney, Australia by Arnold Szmerling
Destination Wedding in Sydney, Australia by Arnold Szmerling
Destination Wedding in Sydney, Australia by Arnold Szmerling
Destination Wedding in Sydney, Australia by Arnold Szmerling
Destination Wedding in Sydney, Australia by Arnold Szmerling
Destination Wedding in Sydney, Australia by Arnold Szmerling
Destination Wedding in Sydney, Australia by Arnold Szmerling
Black and White image of Bride and Groom in Sydney, Australia
Destination Wedding in Sydney, Australia by Arnold Szmerling
Destination Wedding in Sydney, Australia by Arnold Szmerling
Destination Wedding in Sydney, Australia by Arnold Szmerling
Destination Wedding in Sydney, Australia by Arnold Szmerling

Looks like Film Wedding Stories